ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103, 177393, 177361 ตอน 801 วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 61

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103, 177393, 177361 ตอน 801 วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 61

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177103, 177393, 177361 ตอน 801

วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 61
-177103 ตอน 801 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์
-177393 ตอน 801 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1404 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์
-177361 ตอน 801 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401 อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์