คณบดีคณะนิติศาตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมือง Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ข่าวผู้บริหาร

คณบดีคณะนิติศาตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมือง Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติพร้อมทั้งร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการแบบ Oral Presentation ณ Université de Tours สาธารณรัฐฝรั่งเศส