ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2561

ประกาศคณะนิติศาสตร์
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับ เพื่อจัดทำหลักฐานการรับทุนการศึกษา ที่งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น.