ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ตอนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ตอนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวตอนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 45 คน เนื่องด้วยนักเรียนมีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่