โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kagawa University [หมดเขต 21 พฤศจิกายน 2561]

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kagawa University [หมดเขต 21 พฤศจิกายน 2561]

Kagawa University แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ Sanuki Program ระหว่าง เดือนเมษายน – กรกฎาคม (Spring Semester) และระหว่างเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ (Fall Semester)

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง โดยโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยไม่ต้องยื่นผลสอบ JLPT

ผู้สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดส่งผ่านคณะที่สังกัด คณะนิติศาสตร์ คือ คุณคิรากรณ์ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942920 ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/sanuki-program