เยี่ยมเยือน Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวผู้บริหาร

เยี่ยมเยือน Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม The Chinese – Foreign University Presidents Forum เฉลิมฉลอง The 70th anniversary of founding of Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL) ตลอดจนเข้าพบคณบดี รองคณบดี และคณะผู้แทนจาก School of Law และ International Education School จาก Zhongnan University of Economics and Law เพื่อเจรจาและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง 25 – 30 ตุลาคม 2561 ณ Zhongnan University of Economics and Law ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน