ขอแสดงความยินดี

ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดี

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์สุธาสินี สุภา
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"