ศิษเก่าดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มช.

ซ่อนข่าวเด่น

ศิษเก่าดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มช.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่นางสาวเดือน วงษา ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รหัส 3904265 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2554

ประวัตินักศึกษาเก่าดีเด่น
ชื่อ นางสาว เดือน วงษา  
ประวัติการศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 3904265  
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา พ.ศ.2542   
  ในระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2539-2542 มีบทบาทในการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรมกับนักศึกษาและเยาวชน เป็นประธานค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2540 ณ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  

ประวัติการทำงาน
งานประจำ
ปี 2546 – 2550 ตำแหน่งนักกฎหมายประจำโครงการ: หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (TRAFCORD)
ปี 2551 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง: ผู้จัดการโครงการหน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย (TRAFCORD) ภายใต้มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS)
บทบาทในการทำงาน
  มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงเด็กซึ่งถูกกระทำทารุณกรรมและ ถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่ในขั้นตอน การรับแจ้งเหตุ การสืบค้นข้อเท็จจริงการรวบรวมพยานหลักฐาน การประชุมวางแผน และลงพื้นที่ในสถานที่เกิดเหตุเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสหวิชาชีพในสถานค้าประเวณีและสถานประกอบการ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและบางจังหวัดนอกพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมีบทบาทมีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอแนวคิด กระบวนการและวิธีการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายกับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนในหลายพื้นที่ มีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติงานและประชุมวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ร่วมประชุม Case Conference มีประสบการณ์และมีบทบาทเป็นผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ตลอดทั้งการรับแจ้งเหตุ สืบค้นข้อเท็จจริง ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานพิเศษ
ปี 2543 - 2545   เป็นผู้ช่วยวิจัยของ Professor David M.Engel , State University of New York at Buffalo Law School เรื่อง Globalization and the Decline of Legal Consciousness : Torts, Ghosts, and Karma in Thailand   
ปี 2550 – ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยวิจัยของ Professor frank W. Munger, New York Law school  

ผลงานดีเด่น
1 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ สำหรับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องในงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2554 วันที่ 5 มิถุนายน 2554 โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
2 ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับบุคลากรซึ่งทำประโยชน์แก่สังคมชาวเชียงใหม่ ในงาน Robinson Bright & Charm Awards 2011 โดย ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงใหม่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2554