คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร (ประธานกรรมการ)

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร (ประธานกรรมการ)
(กรรมการ)


ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ (กรรมการ)

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
(กรรมการ)


ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร (กรรมการ)

ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร 
(กรรมการ)


ท่านสัตยา อรุณธารี (กรรมการ)

ท่านสัตยา อรุณธารี
(กรรมการ)


คุณวีระชัย  ชื่นชมพูนุท (กรรมการ)

คุณวีระชัย ชื่นชมพูนุท
(กรรมการ)