หน้าแรก งานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย แสดงรายละเอียดงานวิจัย

งานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย

การทบทวนวรรณกรรมและองค์ความรู้ การฟ้องร้องบริษัทบุหรี่ของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่
คณาจารย์
วาทิศ โสตถิพันธุ์
สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
บทคัดย่อ / เนิ้อหาโดยสังเขป
     บุหรี่เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ก่อให้เกิดอันตรายในหลายๆ ด้านต่อภาครัฐและประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศที่มีการบริโภคยาสูบ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวนี้ ได้มีการประเมินแล้วจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น WHO และ FAO เป็นต้น ว่ารายได้ในการค้ายาสูบไม่อาจเทียบได้กับความสูญเสียด้านต่างๆ ที่ผู้เสียหายต้องประสบ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบโดยสุทธิแล้ว ผลที่ได้จากการควบคุมยาสูบจึงดีกว่าการปล่อยให้มีการบริโภคยาสูบอย่างเสรีหรือการส่งเสริมให้มีการค้ายาสูบที่มากขึ้น การควบคุมยาสูบ (Tobacco Control) จึงเป็นการดำเนินการที่สำคัญตามกรอบอนุสัญญาองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ และประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีและประเทศอื่นๆ สามารถนำไปปฏิบัติ ได้แก่ การเพิ่มภาษีสรรพสามิต การห้ามหรือจำกัดเขตการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและสถานที่ทำงาน สถานที่ราชการต่างๆ การห้ามหรือลดการโฆษณาและการส่งเสริมการขายอื่นๆ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริโภครับรู้ การติดฉลากเตือนภัยของการสูบบุหรี่ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการจะเลิก

     การฟ้องร้องบริษัทยาสูบหรือบริษัทบุหรี่เป็นหนึ่งในมาตรการหลายๆ ชนิดในการควบคุมยาสูบนอกเหนือไปจากการที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยความเสียหายโดยวิธีการต่างๆ แล้ว การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับยาสูบยังเป็นการใช้เครื่องมือในทางกฎหมาย เพื่อบังคับให้กลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบต้องหันมาตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่บริษัทผู้ผลิตจะพึงมีต่อผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายของตน ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ดำเนินมาตรการสำคัญหลายๆ ประการดังกล่าวเพื่อควบคุมยาสูบ เช่น การห้ามและลดการโฆษณาและส่งเสริมการขายยาสูบ การห้ามและจำกัดเขตสูบบุหรี่ในสถานที่ต่างๆ การติดฉลากเตือนภัยเป็นต้น แต่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญในการนำการฟ้องคดียาสูบ (Tobacco Litigation) เท่าที่ควร

     [b]การศึกษาวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่คือ การฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับยาสูบในต่างประเทศ กับการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับยาสูบในประเทศไทย[b] โดยที่มีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงในคดียาสูบที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการฟ้องคดียาสูบ สหราชอาณาจักร บราซิลและแคนาดา ดำเนินการวิเคราะห์แนวคิด หลักกฎหมาย ผลของคดี และนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับใช้กับระบบกฎหมายของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าการฟ้องคดีในประเทศต่างๆ ต้องพิจารณาปัจจัยดังนี้คือ ผู้ฟ้องคดียาสูบ จำเลยในคดี ประเทศที่มีการฟ้องร้อง การบรรเทาความเสียหายที่เรียกร้องได้ และการสนับสนุนทางการเงินเพื่อฟ้องคดียาสูบ ว่ามีอยู่อย่างไร และหากต้องการกำหนดนโยบายให้มีการฟ้องคดียาสูบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆ ดังกล่าวให้เหมาะสมกับกรอบของกฎหมายและการเมืองของไทย เช่น การเพิ่มภาษี การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการฟ้องคดี และออกกฎหมายให้ฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลได้ (Class Action Lawsuit) เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีการฟ้องคดียาสูบในลักษณะนี้ และหลักกฎหมายที่เป็นอยู่ เช่น การฟ้องคดีละเมิดซึ่งเป็นคดีทางแพ่งและคดีอาญา และเนื้อหาสาระกับกระบวนการทางกฎหมายที่ออกมาเฉพาะในการควบคุมยาสูบ ได้แก่ พระราชบัญญัติยาสูบ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้การฟ้องร้องคดียาสูบประสบผลตามเจตนารมณ์ในการควบคุมยาสูบได้
เอกสารประกอบงานวิจัย
เป็นทุนวิจัย ภายใน โดยเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.2551
เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2551 เวลา 14:53:15 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2207 ครั้ง
เข้าชมครั้งสุดท้ายเมื่อวัน พุธ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
ประเภทของกฎหมาย Categories
  Get Foxit Reader   Get Adober Reader
  ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  โทร 0 5394 2921 โทรสาร 0 5394 2914 E-Mail : lawcmu.research@hotmail.com
  Support for IE8 Support for Firefox 3.9 Support for Google Chorme 6 Support for Safari 5 Support for Opera 10.61
  Counter จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 114559 ครั้ง