RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK
โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน
โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ปี พ.ศ.2556
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพทางกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน หน้าที่ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้แก่นักศึกษาและเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา การดำเนินการหลักของศูนย์ คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับคำปรึกษาและให้บริการด้านการสอนกฎหมายแก่ชุมชนทุกระดับฐานะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายมีนักศึกษาอาสาสมัครคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3 เป็นผู้ให้บริการทั้งในส่วนของการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ดังนั้น ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้สอนกฎหมายแก่ชุมชนขึ้นเพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ในการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนและชุมชน รวมไปถึงการฝึกฝนการทำงานในศูนย์ให้คำปรึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาอาสาสมัครรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกและการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป
โดย ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
เมื่อ พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 11:05:43
ผู้เข้าชมทั้งหมด 1158 ครั้ง
ภาพประกอบข่าว
โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน
โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน
โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน
โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com