RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK

ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการ Law Review (ภาษาอังกฤษ) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ในฐานะนักกฎหมายในอนาคตได้หลายมิติ อาทิ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล การเขียนเรียบเรียงทางกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ในประชาคมอาเซียนต่อไป

การจัดทำ Law Review (ภาษาอังกฤษ) เป็นผลงานเรียบเรียงเชิงวิชาการของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น

*** Please kindly noted that this Law Review composes of many student's Legal Notes. ***

Get Foxit Reader   Get Adober Reader
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com