RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK

ส.กม. (178) 701 : ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษและหลักการอ่านเพื่อจับใจความโดยย่อ ภาษาอังกฤษของกฎหมายทั่วไปและภาษาอังกฤษของกฎหมายเฉพาะทางในกฎหมายเอกชน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายอาญา

ส.กม. (178) 702 : ปรัชญากฎหมาย 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวความคิดของสำนักความคิดต่าง ๆ ในทางนิติปรัชญาที่มีความสำคัญ เช่น สำนักกฎหมายบ้านเมือง สำนักกฎหมายธรรมชาติ สำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ แนวความคิดแบบสัจนิยมทางกฎหมาย รวมถึงปัญหาและข้อถกเถียงที่สำคัญในนิติปรัชญาที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายสาขาต่าง ๆ

ส.กม. (178) 703 : ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ความจำเป็นและความสำคัญของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางนิติศาสตร์ การตั้งคำถามหรือประเด็นปัญหาสำหรับการวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย และ ระเบียบวิธีวิจัยตลอดจนการนำเสนองานวิจัย

ส.กม. (178) 704 : กฎหมายกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ลักษณะกระบวนวิชา
บทบาทของกฎหมายกับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในทางกฎหมายสำหรับการพัฒนาประเทศ อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ต่อกฎหมาย ระบบโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมาย บทบาทและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันแก้ไขและเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการ พัฒนา

ส.กม. (178) 711 : ทฤษฎีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแพ่งตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงสมัยการจัดทำประมวล กฎหมายแพ่งของประเทศฝรั่งเศส เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่นและไทย ทฤษฎีรากฐานของกฎหมายแพ่งว่าด้วยนิติวิธี แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สิทธิโดยสุจริต สิทธิเอกชน ความศักดิ์สิทธิแห่งเจตนาและความรับผิดทางแพ่ง อิทธิพลของหลักกฎหมายแพ่งในกฎหมายพาณิชย์ กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนหลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยนิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิดและทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม

ส.กม. (178) 712 : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ประวัติ แนวคิด และลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระบบกฎหมายภายในและ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ เช่น อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และ สหรัฐอเมริกา ปัญหาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนา โดยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดในอนาคต และค้นหาแนวทางในการแก้ไข

ส.กม. (178) 713 : การระงับข้อพิพาทนอกศาล 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวคิด หลักกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติของการระงับข้อพิพาทนอกศาล การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการระงับข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมของไทย กับการระงับข้อพิพาทนอกศาล การระงับข้อพิพาทนอกศาลกับกรณีพิพาทที่มีลักษณะระหว่างประเทศ รูปแบบต่างๆ ของการระงับข้อพิพาทนอกศาลของไทยกับรูปแบบในประเทศอื่นๆ อันได้แก่ การอนุญาโตตุลาการ การประนีประนอมยอมความ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น การวิเคราะห์ปัญหาในการระงับข้อพิพาทนอกศาลกับแนวทางที่อาจใช้แก้ไขปัญหา รวมทั้งแนวโน้มในอนาคตของการระงับข้อพิพาทนอกศาล

ส.กม. (178) 714 : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งขั้นสูง 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ประวัติความเป็นมาในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง อิทธิพลของแนวความคิดและทฤษฎีที่มีต่อระบบการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งของศาล ไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในระบบประมวลกฎหมาย กับระบบคอมมอนลอว์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทย โดยศึกษาแนวทางปฏิบัติของศาลไทยในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง กลยุทธ์และเทคนิควิธีที่นำมาใช้ในการดำเนินคดีแพ่ง ตลอดจนวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ส.กม. (178) 715 : กฎหมายละเมิดขั้นสูง 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
วิวัฒนาการ ปรัชญา หน้าที่ และบทบาทของกฎหมายละเมิด รากฐานทางทฤษฎีของความรับผิดทางละเมิด ข้อต่อสู้ การเยียวยาความเสียหาย ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายละเมิดของไทยโดยพิจารณาจาก ประเด็นปัญหาปัจจุบัน เปรียบเทียบกฎหมายละเมิดของไทยกับประเทศที่มีความสำคัญบางประเทศ รวมทั้งคำวิพากษ์ของนักสตรีนิยมต่อกฎหมายละเมิด

ส.กม. (178) 716 : กฎหมายสัญญาเปรียบเทียบ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
เปรียบเทียบลักษณะเด่นของระบบกฎหมายสกุลหลักในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายเอกชน ของระบบกฎหมายแต่ละระบบ เปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญา และความสำคัญของสัญญาและพัฒนาการของสัญญาในระบบกฎหมายแต่ละสกุล เปรียบเทียบองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญา เงื่อนไขการเกิดขึ้นของสัญญา ผลของสัญญา การสิ้นผลของสัญญา หลักกฎหมายสัญญาเปรียบเทียบภายใต้ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

ส.กม. (178) 717 : กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ลักษณะและรูปแบบของสัญญาและนิติสัมพันธ์ในทางพาณิชย์ รวมทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญาในทางพาณิชย์ การศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) และระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)

ส.กม. (178) 721 : กฎหมายแรงงานขั้นสูง 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่นำมาสู่การบัญญัติ กฎหมายแรงงาน บทบาทของรัฐในเรื่องต่าง ๆ ในฐานะคนกลาง เช่น การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน การประกันสังคม การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน ความมั่นคงในการจ้างงาน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวพันกับกฎหมายแรงงานใน ประเทศไทย

ส.กม. (178) 722 : กฎหมายอินเทอร์เน็ต 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ปัญหาในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต อันประกอบด้วยประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ เช่น การกำกับดูแลอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร ทรัพย์สินทางปัญญาและอินเทอร์เน็ต ธุรกรรมทางธุรกิจโดยผ่านเครือข่าย อาชญากรรมและการละเมิดบนอินเทอร์เน็ต

ส.กม. (178) 723 : กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหากฎหมายและวิธีปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับหลักการล้มละลายและหลักการ ฟื้นฟูกิจการ รวมถึงศึกษาถึงความจำเป็นที่ต้องมีกระบวนการฟื้นฟูกิจการและความสัมพันธ์กับ ระบบเศรษฐกิจ โดยศึกษากฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมาย ต่างประเทศ

ส.กม. (178) 724 : กฎหมายการธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเปรียบเทียบ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
เปรียบเทียบระบบธนาคารพาณิชย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยพิจารณาถึงคำจำกัดความ บทบาท โครงสร้างการธนาคารพาณิชย์ในเชิงกฎหมาย การควบคุมดูแลและการบริหารการจัดการ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของ ทั้งสองประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์และนโยบายทางการเงินของสองรัฐบาลในเชิงเปรียบเทียบ มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง วิเคราะห์ และนำเสนอโดยการเปรียบเทียบทางนิติวิธีในเชิงสหวิชา กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และการเงิน

ส.กม. (178) 725 : กฎหมายธุรกิจขั้นสูง 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
หลักกฎหมายที่สำคัญในทางธุรกิจ การอภิปรายและการวิเคราะห์โดยเชื่อมโยงกับหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ

ส.กม. (178) 726 : กฎหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานเปรียบเทียบขั้นสูง 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การศึกษาขั้นสูงในกฎหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานของไทยเปรียบ เทียบกับกฎหมายของประเทศที่มีความสำคัญบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง กำเนิดและประวัติของแนวความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติกับความคิดเชิงเสรีนิยม การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานโดยเหตุทางเพศ รสนิยมทางเพศ ความพิการ อายุ ผิว เชื้อชาติ และความเชื่อทางศาสนา

ส.กม. (178) 731: รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองเปรียบเทียบ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ทฤษฎีและปัญหาการจำแนกระบบการเมือง กำเนิดและพัฒนาการของแนวความคิดและรูปแบบรัฐธรรมนูญตะวันตกและ ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมของประเทศตะวันตก รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของประเทศแม่แบบในระบบการเมืองตะวันตก รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองสหราชอาณาจักรในฐานะแม่บทของระบบรัฐสภา รัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมืองสหรัฐอเมริกาในฐานะแม่แบบของระบบประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมืองฝรั่งเศสในฐานะแม่แบบของระบบกึ่งประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองจีน ในฐานะแม่แบบของระบบการเมืองแบบสังคมนิยม ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดกระบวนการทางรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองและการ ปรับนำประสบการณ์ของต่างประเทศมาพัฒนากระบวนทางรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ไทย

ส.กม. (178) 732 : กฎหมายปกครองขั้นสูง 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
หลักการสำคัญในทางกฎหมายมหาชนเกี่ยวกับโครงสร้างทางปกครอง การใช้อำนาจทางปกครองและการควบคุมฝ่ายปกครอง การเปรียบเทียบแนวคิดของระบบกฎหมายปกครองจากสกุลกฎหมายหลักต่างๆ เช่น ระบบกฎหมายปกครองของภาคพื้นยุโรป ระบบกฎหมายปกครองของกลุ่มประเทศแองโกล-แซกซอนการวิเคราะห์และการปรับใช้แนว คิดทางกฎหมายปกครองที่มีอยู่กับระบบกฎหมายปกครองของไทย

ส.กม. (178) 733 : กฎหมายว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การจัดทำบริการสาธารณะของรัฐตามแนวคิดทฤษฎีการรวมอำนาจและกระจายอำนาจ ทฤษฎีการกระจายอำนาจทั้งการกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่และการกระจายอำนาจใน เชิงบริการ หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการใช้อำนาจมหาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำ บริการสาธารณะ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การคลังและทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบกฎหมายในการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส.กม. (178) 741 : ทฤษฎีกฎหมายมหาชนขั้นสูง 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ความหมายและการแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชน พัฒนาการและสถานะของกฎหมายมหาชนในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคกรีกถึงยุคปัจจุบัน พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ ลักษณะของรัฐ สถานะทางกฎหมายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมกับโครงสร้างของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจรัฐ ทฤษฎีการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย การจัดรูปรัฐบาลแบบต่าง ๆ ตามความสัมพันธ์แห่งอำนาจ ความหมายและขอบเขตของการกระทำทางนิติบัญญัติ ทางบริหารและทางตุลาการ และการใช้อำนาจในสถานการณ์ไม่ปกติ ความชอบธรรมในการใช้อำนาจและการควบคุมอำนาจรัฐ

ส.กม. (178) 742 : กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ลักษณะทั่วไปของหน้าที่ของรัฐในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการจัดทำบริการ สาธารณะ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในด้านเศรษฐกิจ แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ การจัดองค์กรของรัฐและแนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของรัฐ การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ และระบบการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ

ส.กม. (178) 743 : กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายและกฎหมายของรัฐว่าด้วยการจัดการ การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ ได้แก่ ป่าไม้ สัตว์ป่า ที่ดิน น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ กฎหมายและหลักการเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการผังเมืองและการควบคุมการใช้ที่ดิน การป้องกัน แก้ไขและการจัดการปัญหามลพิษ อันรวมถึงมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ เสียง ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปัญหาในการดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อมและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของไทย

ส.กม. (178) 744 : สัมมนากฎหมายมหาชน 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และปัญหาทางกฎหมายมหาชนในเรื่องต่าง ๆ

ส.กม. (178) 745 : กฎหมายว่าด้วยการบริการสาธารณะ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ทฤษฎีและหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ รูปแบบขององค์กร เครื่องมือของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดทำบริการสาธารณะกับผู้ใช้บริการ วิธีการในการจัดทำบริการสาธารณะประเภทต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบริการสาธารณะ

ส.กม. (178) 746 : กฎหมายสิทธิมนุษยชนขั้นสูง 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ความรู้พื้นฐาน แนวความคิดของสิทธิมนุษยชนและข้อถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กฎหมาย สถาบันและกลไกในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศและภายใน รัฐ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในศตวรรษที่ 21 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกฎหมายและ สถาบันต่าง ๆ ทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในรัฐ

ส.กม. (178) 747 : นิติสตรีศาสตร์ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวความคิดของสำนักความคิดต่างๆในนิติสตรีศาสตร์ ดังเช่น กลุ่มนิติสตรีเสรีนิยม กลุ่มนิติสตรีนิยมรุนแรงหรือครอบงำ กลุ่มนิติสตรีนิยมสัมพันธ์หรือวัฒนธรรม และกลุ่มนิติสตรีนิยมยุคหลังสมัยใหม่ แนวความคิดของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ต่อปัญหาหลักในกฎหมาย ดังเช่น ความยุติธรรม และนำมาวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบันทางกฎหมาย สังคม และนโยบายสาธารณะ ดังเช่น การเลือกปฏิบัติทางเพศในการจ้างงาน ความรุนแรงต่อสตรี และอิสระในตนเองของสตรี

ส.กม. (178) 751 : กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวความคิดของธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะและความสัมพันธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ กับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวการปฏิบัติที่มีผลบังคับต่อธุรกิจระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ในส่วนของกฎหมายเอกชน ปัจจัยที่มีผลกระทบกับการทำสัญญาระหว่างประเทศ การร่างสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายไทยที่สำคัญอันมีผลบังคับต่อธุรกิจระหว่าง ประเทศ การระงับข้อพิพาททางธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาและทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

ส.กม . (178) 752 : กฎหมายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเข้าออก ผ่านพรมแดนของรัฐโดยเน้นถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง จารีตประเพณี ทางการค้าและการลงทุนในระดับมหภาคอันเกิดจากนโยบายทางการค้าระหว่างรัฐต่อ รัฐ แนวคิดทฤษฎีทางการค้าระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และ รัฐศาสตร์การเมือง ที่มีผลต่อนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ วิเคราะห์นโยบายการค้าของรัฐในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โครงสร้างทางกฎหมายขององค์การค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ ธนาคารโลก บรรษัทข้ามชาติและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จารีตประเพณีและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ

ส.กม. (178) 753 : กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ประวัติความเป็นมา จารีตประเพณีและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ ของกฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ รูปแบบต่างๆ ของธนาคาร ระเบียบข้อบังคับของธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ ข้อบังคับทางการเงินและการธนาคารของสหภาพยุโรป กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางการธนาคารของประเทศเยอรมันนี สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับตลาดเงินยูโรดอลลาร์ และเทคนิคการกู้ยืมในตลาดการเงินระหว่างประเทศ แนวโน้มและลักษณะที่มีพลวัตของนโยบายของรัฐ และตลาดการเงินระหว่างประเทศ

ส.กม. (178) 754 : กฎหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบร่วมกันในปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก การประชุมสิ่งแวดล้อมโลกและหลักการพัฒนาแบบยั่งยืน อนุสัญญาต่างๆด้านการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาฝนกรด การสูญเสียชั้นโอโซน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อนุสัญญาและความตกลงต่างๆว่าด้วยการใช้แม่น้ำระหว่างประเทศ การอนุรักษ์พืชและสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งธรรมชาติ อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนซึ่งของเสียอันตรายและ การกำจัด การสงวนรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทะเล กฎหมายสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการค้ากับสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อประเทศไทยจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ

ส.กม. (178) 755 : กฎหมายการขนส่งทางทะเล 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวคิด ความรู้ที่สำคัญ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของการขนส่งสินค้าทางทะเล และการขนส่งสินค้าโดยวิธีอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน อันได้แก่ ระบบการขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งสินค้าในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง การเดินเรือในทะเลและมหาสมุทร กฎหมายที่ควบคุมการขนส่งและช่วยให้การขนส่งสินค้าเป็นไปได้โดยสะดวกและ ปลอดภัย การเปรียบเทียบกับกฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ รวมถึงปัญหา ปัจจัยที่มีผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงของระบบการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ส.กม. (178) 756: กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การนำสินค้าเข้ามาในสหภาพยุโรป การให้บริการในสหภาพยุโรป การลงทุนในสหภาพยุโรป กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายความปลอดภัยในสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างชาติ ผลของนโยบายของรัฐภายใต้สหภาพยุโรปต่อธุรกิจเอกชนต่างชาติ

ส.กม. (178) 757 : สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญทางกฎหมายระหว่างประเทศ โดยพิจารณาถึงผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ กลไกในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ และ การระงับข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศ ปัญหาความมีผลของกฎหมายระหว่างประเทศต่อหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในประเทศไทย การจำแนกเอกชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิของเอกชนตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนในทางระหว่างประเทศ

ส.กม. (178) 771 : กฎหมายอาญาขั้นสูง 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวความคิดและทฤษฎี อันเกี่ยวกับโครงสร้างความรับผิดทางอาญา โดยเริ่มต้นจากประวัติความเป็นมาของกฎหมายอาญาไทย อิทธิพลของแนวความคิดและทฤษฎีที่มีต่อระบบกฎหมายอาญาไทย วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างความรับผิดทางอาญา ในระบบประมวลกฎหมายกับระบบคอมมอนลอว์ เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกฎหมายอาญาไทย โดยศึกษาแนวคำตัดสินคดีอาญาของศาลไทย ตลอดจนวิเคราะห์กฎหมายอาญาบางฐานความผิด เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ส.กม. (178) 772 : กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ความหมายและรูปแบบต่างๆของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐในการออกและบังคับใช้กฎหมายที่สามารถควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ

ส.กม. (178) 773 : กฎหมายพยานขั้นสูง 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
แนวคิดของกฎหมายที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน ที่ใช้ระบบวิธีพิจารณาความแบบกล่าวหาและไต่สวน รวมทั้ง กฎเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่มุ่งพิสูจน์ความจริง การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน

ส.กม. (178) 774 : กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ทฤษฎีรากฐานของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในเชิงลึก วิวัฒนาการ ปรัชญา หน้าที่ บทบาท และการจัดองค์กรของการตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ สอดส่องและคุมประพฤติ ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยพิจารณาจาก ประเด็นปัญหาปัจจุบันที่ส่งผลต่อกระบวนการ ตลอดจนศึกษาถึงจริยธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ดังเช่นมาตรฐานและประมวลจริยธรรมของวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และประเด็นปัญหาปัจจุบันในทางจริยธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ส.กม. (178) 775 : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง 3(3/3-0/0)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเชิงลึกในประเด็นต่างๆดังเช่น ระบบไต่สวนและระบบกล่าวหาในกระบวนพิจารณาคดีอาญา แนวความคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรมและความสัมพันธ์ของหลักนิติธรรมกับการสืบ สวนและการฟ้องคดีอาญา สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย ดุลยพินิจในการสั่งฟ้องของพนักงานอัยการ สิทธิที่จะไม่ให้การปรักปรำตนเอง การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ ความรับผิดชอบขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และหลักประกันในการดำเนินคดีอาญาตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน

ส.กม. (178) 798 : การค้นคว้าแบบอิสระ 6(0/0-6/ฝ)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว

ส.กม. (178) 799 : วิทยานิพนธ์ 12(0/0-12/ฝ)
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com