RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK

* ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 กันยายน 2558

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ชื่อหลักสูตร
        ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
        ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program
2. ชื่อปริญญา

        ภาษาไทย : ชื่อเต็ม นิติศาสตรบัณฑิต
        : ชื่อย่อ น.บ.
        ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Laws
        : ชื่อย่อ LL.B.
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        4.1ปรัชญาของหลักสูตร
        หลักสูตรนี้มุ่งให้การศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ ทั้งในด้านนิติศาสตร์โดยแท้และเชิงคุณค่า โดยออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ มีจริยธรรมและมีความสามารถในการความรู้ทางกฎหมายมาปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อการรับใช้และแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนมีความสามารถในการศึกษากฎหมายในเชิงวิพากษ์ อันเป็นคุณลักษณะของนักกฎหมายที่สังคมต้องการและเป็นการเพิ่มศักยภาพของ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในยุคที่กฎหมายมีบทบาทต่อการพัฒนา นอกจากนี้กฎหมายยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งของสังคมนอกจาก มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองแล้ว กฎหมายยังเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและระงับความขัดแย้งระหว่างเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ บุคลากรทางกฎหมายที่มีคุณภาพจึงเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งในภาครัฐและ เอกชน
        4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                4.2.1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการและ ในทางวิชาชีพ
ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารที่จะเป็นผู้นำสังคม ในเรื่องของ
แนวคิดทางกฎหมายได้
                4.2.2. เพื่อให้เกิดงานวิจัยทางกฎหมายที่มีคุณภาพและสามารถที่จะนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                4.2.3.เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ทางกฎหมายให้กับท้องถิ่นและสังคม
                4.2.4.เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบต่างๆให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในฐานนะที่เป็น
สมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม
                4.2.5.เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกๆด้าน มีการบริหารงานที่โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
        เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังตับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และ
        5.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน 1 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
สูง กว่า หรือเทียบเท่า
        5.2 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน 2 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ในสาขาวิชาอื่น หรือเทียบเท่า
6. ระยะเวลาการศึกษา
        ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
        6.1 หลักสูตรแผน 1 เป็นหลักสูตร 4 ปี และให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี หลังจาก
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว
        6.2 หลักสูตรแผน 2 เป็นหลักสูตร 3 ปี และให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปี หลังจาก
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com