RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK
การจัดการองค์ความรู้ของคณะนิติศาสตร์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แบบฟอร์มงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ สกอ.
แนวปฏิบัติของสกอ.
แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร-กระบวนวิชา
คู่มือ
Get Foxit Reader   Get Adober Reader
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com