RSS CMU LAW Twitter CMU LAW FACEBOOK
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
แบบฟอร์มทั่วไป
ประกาศ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตัวอย่างรายงานการวิจัย
สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
Get Foxit Reader   Get Adober Reader
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail : lawcmu@hotmail.com, lawcmumail@gmail.com