ทั่วไป
 
   
 
จำนวนนักศึกษา
ระะดับ ปริญญาตรี
ระดับ ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ชั้นปีที่ 1 56 222 278
ชั้นปีที่ 2 91 151 242
ชั้นปีที่ 3 87 132 219
ชั้นปีที่ 4 69 120 189
มากกว่า 4 ปี 14 24 38
รวมทั้งหมด 317 649 966


จำนวนนักศึกษา
ระดับ ปริญญาโท
ระดับ แผน ก
แบบ ก 2
แผน ข ไม่ระบุ รวม
ชั้นปีที่ 1 21 21
ชั้นปีที่ 2 11 11
ชั้นปีที่ 3 9 9
ชั้นปีที่ 4 8 3 11
มากกว่า 4 ปี 2 1 1 4
รวมทั้งหมด 51 4 1 56

 
  
 LOGIN : สำหรับผู้ใช้
LOGOUT

     
 
งานบริการการศึกษา